Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn cử nhân Luật

Rate this post

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn cử nhân Luật: Luận văn bảo đảm quyền học tập của trẻ em Việt Nam.

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn cử nhân Luật
Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn cử nhân Luật

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BẢO ĐẢM QUYỀN HỌC TẬP CỦA TRẺ EM
1.1. Quan niệm về trẻ em và quyền trẻ em………………………………………………..7
1.1.1. Quan niệm về trẻ em …………………………………………………………………………..7
1.1.2. Quan niệm về quyền trẻ em ……………………………………………………………….11
1.1.3. Quan niệm về quyền học tập của trẻ em ………………………………………………16
1.2. Quyền học tập của trẻ em trong pháp luật quốc tế và Việt Nam ……….18
1.2.1. Quyền học tập của trẻ em trong pháp luật quốc tế…………………………………18
1.2.2. Quyền học tập của trẻ em trong pháp luật Việt Nam……………………………..27
1.3. Các thiết chế bảo vệ quyền học tập của trẻ em ở Việt Nam……………….42
1.3.1. Gia đình …………………………………………………………………………………………..42
1.3.2. Nhà trường ………………………………………………………………………………………43
1.3.3. Các tổ chức xã hội…………………………………………………………………………….47
1.3.4. Nhà nước …………………………………………………………………………………………49
>>> Tham khảo thêm: Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành Luật
Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN HỌC TẬP CỦA TRẺ EM Ở VIỆT NAM
2.1. Thực trạng pháp luật đảm bảo quyền học tập của trẻ em…………………..53
2.2. Thực trạng bảo đảm quyền học tập của trẻ em của Nhà nước…………….62
2.2.1. Hệ thống giáo dục Việt Nam………………………………………………………………64
2.2.2. Những tác động của cách thức tổ chức hệ thống giáo dục đến quyền
được đi học của trẻ em ………………………………………………………………………67
2.3. Thực trạng bảo đảm quyền học tập của trẻ em của gia đình, nhà
trường và xã hội………………………………………………………………………………71
2.3.1. Từ phía gia đình ……………………………………………………………………………….71
2.3.2. Từ phía nhà trường……………………………………………………………………………75
2.3.3. Từ phía xã hội ………………………………………………………………………………….78
2.4. Ưu điểm và nhược điểm của việc bảo đảm quyền học tập của trẻ
em ở Việt Nam hiện nay…………………………………………………………………..85
2.4.1. Ưu điểm của việc bảo đảm quyền học tập của trẻ em ở Việt Nam hiện nay …..85
2.4.2. Nhược điểm của việc bảo đảm quyền học tập của trẻ em Việt Nam
hiện nay …………………………………………………………………………………………..87
2.5. Giải pháp bảo đảm quyền học tập của trẻ em…………………………………..91
2.5.1. Hoàn thiện pháp luật …………………………………………………………………………92
2.5.2. Bảo đảm quyền học tập cho trẻ em bằng pháp luật ……………………………….94
2.5.3. Bảo đảm quyền học tập cho trẻ em ở gia đình, nhà trường và xã hội………………96
2.5.4. Các giải pháp khác ……………………………………………………………………………99
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………102
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………103
Tham khảo thêm: https://www.linkedin.com/pulse/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-t%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%A1n-m%E1%BA%ABu-%C4%91%E1%BB%81-c%C6%B0%C6%A1ng-lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n-c%E1%BB%AD-nh%C3%A2n-lu%E1%BA%ADt-sam-baby/?published=t

Leave a Reply

Your email address will not be published.